Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
PSZICHOLÓGIA INTÉZET
NARRATÍV KUTATÓCSOPORT

 

 

KOGNITÍV MODUL

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Kognitív modul

A kognitív modulban a kognitív kifejezések két csoportba sorolhatók. A kognitív igék azok a kifejezések, amelyek szószintű kognitív jelentéssel bírnak (pl. általánosít, latolgat), a feltételes kognitív igék pedig azok, amelyek bizonyos szókapcsolatban, vagy egy nyelvtani szerkezetben jelenítenek meg kognitív cselekvéseket (pl. gondolatot, ötletet átvesz; belemélyed az emlékeibe, gondolataiba).

A kognitív modul alkalmazható például a mentalizáció jelenségének vizsgálatában. Mások mentális állapotának monitorozása a kutatások szerint csökkenti az egocentrizmust, de szerepet játszik a morális fejlődésben, a segítségnyújtás növelésében, a szociális agresszió csökkentésében, a társas ítéletalkotás hibáinak kiküszöbölésében. Másik terület, ahol alkalmazható a kognitív modul, a kognitív empátia lehet, melyben a perspektíva-felvétel csoportközi viszonyok tekintetében is jelentőséggel bír. Galinsky és Moscovitz (2000) vizsgálata, számos más kutatás eredményével összhangban alátámasztja azt a feltevést, hogy a perspektíva-felvétel csökkenti a sztereotípiát, az előítéleteket és a társas agressziót, ezáltal fokozza a társas kötődést és növeli pszichológiai közelség érzését.

A Nooj nyelvi elemző környezetében a kognitív kifejezések csoportosítása morpho-szintaktikai szempontok alapján történet.

A kognitív igék két csoportja:

  • kognitív igék alkották (szószintű kognitív jelentéssel bírnak (N=308)
  • feltételes kognitív igék (bizonyos szókapcsolatban, vagy egy nyelvtani szerkezetben jelenítenek meg kognitív cselekvéseket (N=302).
Kognitív igék
Feltételes kognitív igék
Kitétel
általánosít
megigéz
áltat
visszaható értelemben mentális
ámuldozik
képzeleg
csiszol
elmét
analizál
képzelődik
felfrissít
felfrissítette az emlékezetét
asszociál
kételkedik
átvesz
gondolatot, ötletet
átlagol
kifundál
belát
belát valamit
azonosul
kódol
belemélyed
az emlékeibe, gondolataiba
dédelget
kombinál
forral
tervet, összeesküvést
dekódol
konstatál
kémlel
eget
detektál
konyít
előretekint
ha tervez
differenciál
latolgat
eltekint
eltekint valamitől

KOGNITÍV IGÉK

Figyelembe véve a kognitív igék csoportjába tartozó kifejezések elváló és el nem váló igekötős alakjait, a Nooj nyelvi fejlesztő környezetében lokális nyelvtanokat alakítottunk ki. A lokális nyelvtanok ebben az esetben olyan szintaktikai szabályok, amely lehetővé teszik, hogy az automatikus pszichológiai annotáció során beazonosíthatóvá váljanak a kognitív kifejezések, valamint azok elváló és el nem váló igekötős alakjai egy mondaton belül. Ennek megfelelően a kognitív igék kategóriáján belül két nagy csoportot különítettünk el:

a) azok a kognitív igéket, amelyek nem, vagy csupán egyetlen igekötős formávalrendelkeznek

b) azok a kognitív igék, amelyek meghatározott igekötővel állnak kapcsolatban (be, ki, fel, föl, át, rá, meg, bele, előre). Ez utóbbi esetben a lokális nyelvtanok kialakítása a kognitív igék elváló és el nem váló igekötős szerkezetének megfelelően is megtörtént

FELTÉTELES KOGNITÍV IGÉK

feltételes kognitív igék esetében a lokális nyelvtanokat az egyes igék kitételének megfelelően szerkesztettük. Például a „bedől" ige csak abban az esetben minősül kognitív kifejezésnek, ha részeshatározós esetű főnév követi. Míg a „belát" igénél az azt követő főnév tárgyas vonzata a feltétel.

Hazai kutatásokban a kognitív modult a csoportidentitással kapcsolatos kutatásában alkalmazták: a mentális kifejezések jelentőségét vizsgálták a perspektíva-felvételben és a sztereotípiák alakulásában.

  • Vincze O., Tóth J., László J. (2008): Perspektíva-felvétel, csoportidentitás és sztereotípia A mentális igék szerepe a szövegben. In: Vincze O., és Bigazzi S.: Élmény, történet - a történetek élménye. Új Mandátum Kiadó, Bp.
  • Vincze O., László J. (2006): A mentális igék szótára, valamint alkalmazása az automatikus tartalomelemzésben. IV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, december 7-8. Szeged.
  • Vincze O. (2007): Mentális kifejezések jelentősége a perspektíva-felvételben a csoportidentitás tükrében. V. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. December 6-7. Szeged.